Sunday, December 21, 2014

Kehke Ghar Ghar Islam Karte Hain Musalmano Ka Badnamgar yeh garib musalmanon  ka karte kam
paise ki lalach main akar musalman nahi
chodta islam..gar usko milti rozi aur kuch
kam bagal main allah muh pe ram...

MY FACEBOOK PAGE

FACEBOOKPAGE