Photographerno1

Friday, May 26, 2017

3 Years of Progress and Development Up Against A Wall

Mubarak ho  apko  tarrakki  ke 3 sal  #gaurakshak ne udhed  di musalmanon  ki khal ap  rahe  khamosh banke  deewar.. Waqt  ke Sarkar.